JNNP Patients' choice

Reward and punishment enhance motor adaptation in stroke

Satoshi Kuwabara, Masahiro Mori, Sonoko Misawa, Miki Suzuki, Kazutoshi Nishiyama, Tatsuro Mutoh, Shizuki Doi, Norito Kokubun, Mikiko Kamijo, Hiroo Yoshikawa, Koji Abe, Yoshihiko Nishida, Kazumasa Okada, Kenji Sekiguchi, Ko Sakamoto, Susumu Kusunoki, Gen Sobue, Ryuji Kaji

10.1136/jnnp-2017-316427

April 4, 2017