Table of contents

April 2013 - Volume 84 - 4

Editorial commentaries

Cognitive neurology

Neurogenetics

Neurological pictures

Movement disorders

Multiple sclerosis

Neuromuscular

  • Research paper: Clinical features and a mutation with late onset of limb girdle muscular dystrophy 2B (15 December, 2012)
    Toshiaki Takahashi, Masashi Aoki, Naoki Suzuki, Maki Tateyama, Chikako Yaginuma, Hitomi Sato, Miho Hayasaka, Hitomi Sugawara, Mariko Ito, Emi Abe-Kondo, Naoko Shimakura, Tohru Ibi, Satoshi Kuru, Tadashi Wakayama, Gen Sobue, Naoki Fujii, Toshio Saito, Tsuyoshi Matsumura, Itaru Funakawa, Eiichiro Mukai, Toru Kawanami, Mitsuya Morita, Mineo Yamazaki, Takashi Hasegawa, Jun Shimizu, Shoji Tsuji, Shigeki Kuzuhara, Hiroyasu Tanaka, Masaru Yoshioka, Hidehiko Konno, Hiroshi Onodera, Yasuto Itoyama

Neurosurgery

Cerebrovascular disease

Neurodegeneration