Table 2

Overall meta-analytical estimates of point prevalence of neurological or neuropsychiatric symptoms

Symptom/syndromeStudiesnPoint prevalence (%)95% CII2
Headache8464 61320.716.1 to 26.199.0%
Myalgia7666 26825.119.8 to 31.399.1%
Fatigue6721 10137.831.6 to 44.498.7%
Anosmia6315 97543.135.2 to 51.398.8%
Dysgeusia5213 68637.229.8 to 45.398.6%
Dizziness/vertigo2647 6196.44.0 to 10.097.1%
Altered mental status1949 3268.24.4 to 14.899.0%
Anosmia at follow-up11318211.85.5 to 23.598.5%
Depression1043 12823.011.8 to 40.299.3%
Anxiety942 56615.95.6 to 37.799.5%
Sleep disorder842 22123.512.0 to 40.998.9%
Ischaemic stroke852581.91.3 to 2.861.7%
Other CVD643 7011.60.3 to 7.998.7%
Dysgeusia at follow-up6206511.75.1 to 25.096.7%
Seizure541 9290.060.06 to 0.070.0%
Haemorrhagic stroke530740.40.3 to 0.70.0%
Visual defect56783.01.9 to 4.50.0%
Hearing impairment45572.01.1 to 3.50.0%
Tinnitus44553.51.7 to 7.451.8%
Weakness322140.027.9 to 53.545.4%
  • CVD, cardiovascular disease.