connexin-32

  • X linked Charcot-Marie-Tooth disease and multiple sclerosis: emerging evidence for an association
    Georgios Koutsis, Marianthi Breza, Georgios Velonakis, John Tzartos, Dimitrios Kasselimis, Chrisoula Kartanou, Efstratios Karavasilis, Dimitrios Tzanetakos, Maria Anagnostouli, Elisavet Andreadou, Maria-Eleftheria Evangelopoulos, Constantinos Kilidireas, Constantin Potagas, Marios Panas, Georgia Karadima